1. Toepasselijkheid.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen ’t Lekker Plekske B.V. te Roosendaal, nader te noemen verkoper, en haar wederpartij, hierna te noemen koper.

De voorwaarden maken deel uit van iedere tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkende voorwaarden van de koper maken alleen deel uit van de voorwaarden, voor zover die voorwaarden door de verkoper uitdrukkelijk zijn aanvaard.

De verkoper zal nimmer geacht kunnen worden stilzwijgend met de voorwaarden van de koper te hebben ingestemd. Indien te eniger tijd een van de onderstaande bepalingen niet van toepassing of strijdig met de wet of andere regelgeving van dwingende aard mocht worden verklaard, dan zal slechts de desbetreffende bepaling niet meer tussen partijen gelden, doch zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

2. Orders.

2.1

Een bestelling van producten geldt als aanvaard, nadat door verkoper een schriftelijke orderbevestiging is afgegeven, dan wel uitvoering geeft aan de order.

2.2

Offertes zijn vrijblijvend tenzij daarin anders vermeld staat. Bestellingen zullen worden uitgevoerd tegen de bij aflevering geldende prijzen en condities, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.3

Elke overeenkomst wordt door koper aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper – uitsluitend ter beoordeling door verkoper – voldoende kredietwaardig blijkt te zijn.

2.4

Verkoper is te allen tijde gerechtigd de nakoming van de met haar gesloten overeenkomst of uitvoering van de order op te schorten en te verlangen dat de koper genoegzaam zekerheid stelt voor de voldoening van zijn betalingsverplichting jegens verkoper.

3. Deelleveranties.

Indien een gekochte partij goederen in gedeelten wordt afgeleverd, geldt iedere aflevering als een afzonderlijk contract.

4. Gewicht, aantal en kwaliteit.

4.1

De verkoper zal gerechtigd zijn een gewicht te leveren van 5% meer of minder dan in het contract aangegeven gewicht.

4.2

Indien verkocht is op monster zal de verkoper ook goederen met een geringe afwijking mogen leveren.

4.3

Ongeacht welk verkoopbeding is overeengekomen zijn gewicht, kwaliteit en aantal, vastgesteld ten tijde dat de goederen fabriek of pakhuis verlaten, maatgevend. De kwaliteit wordt vastgesteld op grond van de op gebruikelijke wijze door verkoper of een door deze aan te wijzen controleur getrokken monsters of anderszins. De koper kan voor zijn rekening het gewicht of de kwaliteit controleren of doen controleren.

5. Prijs.

Indien in afwijking van de aanhef van de tweede volzin van art. 2.2 uitdrukkelijk een vaste prijs is overeengekomen, zullen wijzigingen in de kostprijs van de verkoper ten gevolge van de invoering of wijziging van voorschriften en/of maatregelen van overheids- of andere bevoegde instanties door verkoper in de contractprijs mogen worden doorberekend. Met name zullen rechten, heffingen en belastingen op de goederen of op de grondstoffen waaruit deze zijn vervaardigd, voor zover ingevoerd of verhoogd na de datum waarop het contract met de koper is afgesloten, voor rekening van de koper komen. Intrekkingen of verlagingen sedert deze datum zullen daarentegen ten gunste van koper zijn.

Prijzen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende normale werkuren.

6. Verzending en aflevering.

6.1

De verkoper is gerechtigd de verkochte producten op elke werkdag tussen 07.00 en 17.00 uur of op een met de koper overeen te komen ander tijdstip, op het overeengekomen afleveradres af te leveren of te doen afleveren. Overeengekomen aflevertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2

De goederen zullen door de verkoper in zijn voor leveranties gebruikelijke transportverpakking worden afgeleverd. Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. De koper moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorg dragen. Voor het lossen van de goederen en het laden van de retourvracht zal de koper voldoende personeel en mechanische hulpmiddelen beschikbaar stellen.

6.3

De koper zal al het mogelijke doen om de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip, waarop met het lossen van de af te leveren producten kan worden aangevangen, niet langer dan 15 minuten zal bedragen en dat dan eventuele retourgoederen kan worden meegenomen. De aflevering van de verkochte producten wordt geacht te zijn verricht, zodra deze producten op het losperron of voor de ingang van het magazijn op het overeengekomen afleveradres zijn geplaatst.

6.4

Onverminderd het bepaalde in 7 heeft verkoper het recht om indien het normale water-,weg- of treinvervoer onmogelijk is of wordt bemoeilijkt de goederen te verzenden op deze wijze die hem het beste uitkomt.

De verkoper zal kunnen verlangen dat de koper kiest tussen tijdige aflevering onder aanvaarding van de verplichting de meerkosten te betalen of wel annulering van de aflevering van de desbetreffende partij goederen.

De verkoper is niet verantwoordelijk ter zake van vertraagde aflevering als gevolg van voornoemde omstandigheden.

7. Overmacht.

7.1

De verkoper zal gerechtigd zijn om zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen op te schorten, indien als een direct of indirect gevolg van een of meerder in lid 2 vermelde oorzaken – onverschillig of deze ten tijde van het afsluiten van het contract te voorzien waren – redelijkerwijze de goederen niet (tijdig) kunnen worden afgeleverd. Indien als gevolg van een of meer van de in lid 2 vermelde oorzaken de kosten van fabricage (daaronder begrepen de voor fabricage benodigde grondstoffen en hulpstoffen), aflevering of vervoer bovenmatig zouden stijgen, zal de verkoper kunnen verlangen dat de koper kiest tussen tijdige aflevering onder aanvaarding van de verplichting de meerkosten te betalen, of wel opschorting van de aflevering.

7.2

De in lid 1 bedoelde oorzaken zijn: oorlogsomstandigheden, onlusten, staking of uitsluiting, brand, watersnood, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, ijs, of weeromstandigheden, storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden met inbegrip van wanprestatie door leveranciers van wie de verkoper een en ander betrekt, gebreken of beschadiging van machines en installaties, transportbelemmeringen en voorts iedere omstandigheid buiten de macht van de verkoper.

7.3

Mocht de overmachttoestand langer dan 1 maand duren, dan zal ieder van beide partijen gerechtigd zijn het contract door enkele kennisgeving aan zijn wederpartij eenzijdig, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan, te ontbinden zulks zonder dat de partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.

8. Klachten.

8.1

Door de enkele overschrijding van de overeengekomen levertermijn zal de verkoper niet in gebreke zijn, doch de koper zal in dat geval gerechtigd zijn te verlangen dat de aflevering alsnog binnen redelijke termijn zal plaatsvinden. mocht ook deze termijn door de verkoper worden overschreden, dan zal hij behoudens het bepaalde in 7 zonder nadere aanmaning in gebreke zijn. De koper zal alsdan geen nakoming kunnen eisen, doch gerechtigd zijn het contract eenzijdig te ontbinden.

8.2

In geval van gedeeltelijk niet-aflevering zal de verkoper slechts in gebreke kunnen zijn en een eventuele ontbinding van het contract slechts kunnen plaatsvinden ten aanzien van de – met in achtneming van het in 4.1. bepaalde – te weinig afgeleverde hoeveelheid.

8.3

De verkoper zal wegens niet (tijdige) aflevering nimmer in gebreke zijn, indien de koper van zijn kant in gebreke is.

8.4

Van eventuele klachten ter zake van kwaliteitsgebreken en andere klachten dient de koper, op straffe van verlies van zijn rechten, deugdelijk omschreven, schriftelijk, per E-mail aan de verkoper kennis te geven, terstond nadat de koper op een en ander redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen. In geval van manco’s en uitwendig beschadigde leveranties dient dit te geschieden door de vermelding op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument bij gebreke waarvan de levering door de koper geacht te zijn geaccepteerd. In dat geval worden reclames dienaangaande niet in behandeling genomen. In elk geval vervallen de rechten van de koper indien kennisgeving niet binnen 14 dagen na aflevering door de verkoper is ontvangen.

8.5

In geval van tijdige en gegronde klachten ter zake van een kwaliteitsgebrek zal de verkoper, behoudens het bepaalde in 8.6, aan de koper een vervangende partij ter beschikking stellen. De koper is verplicht de partij ter zake waarvan een klacht is ingediend, ter beschikking van de verkoper te houden.

8.6

Indien de kwaliteitsafwijking slechts van ondergeschikte aard is of slechts op een klein gedeelte van de partij betrekking heeft, zal geen vervanging plaatsvinden, doch zal de koper uitsluitend gerechtigd zijn tot vergoeding van de mindere waarde.

8.7

Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien de verkoper daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend.

8.8

Gebreken bij een deel van de levering geven geen recht op weigering van de gehele zending.

9. Aansprakelijkheid.

9.1

De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken producten van de verkoper of, indien dat hoger is, tot het bedrag dat hij zelf ter beschikking van de schade op zijn toeleveranciers of assuradeuren kan verhalen.

9.2

De verkoper is nimmer aansprakelijk voor de bedrijfsschade ( zoals omzetschade, winstderving, goodwillschade, e.d.) van de koper of diens afnemers.

10. Emballage.

De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage en pallets, waarmee de producten worden afgeleverd, worden geen eigendom van de koper en mogen door de koper niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze bestemd zijn. De verkoper is gerechtigd aan de koper voor deze emballage en pallets een waarborgsom in rekening te brengen. De koper zal deze emballage en pallets zo spoedig mogelijk ter beschikking houden voor retourzending aan de verkoper. Mochten er emballage en/of pallets zijn beschadigd of verloren gegaan, dan is de koper voor de schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de waarborgsom.

11. Betaling.

11.1

De betaling dient zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de factuur, of zodanige andere termijn als is overeengekomen.

11.2

De betaling wordt geacht te zijn plaatsgevonden op de vervaldatum van de girale instelling van de verkoper.

11.3

Als een bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, is de verkoper gerechtigd de verrichtte deelafleveringen aan de koper in rekening te brengen.

11.4

In geval van een (niet)tijdige betaling is de koper automatisch in gebreke en zonder ingebrekestelling, met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan de verkoper, over het uistaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente.

11.5

Alle door de verkoper ter inning van uitstaande bedragen te maken incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen, met een minimum van € 250,00. Een en ander geldt ook in geval van faillissement of surcéance van betaling.

11.6

Eventuele geschillen tussen koper en verkoper over de kwaliteit of uit andere hoofde of door de koper ingediende klachten geven de koper niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

11.7

Onverschillig hoe de betalingscondities ook luiden, heeft de verkoper te allen tijde het recht de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te verlangen.

11.8

Bonussen, kortingen, en dergelijke zijn slechts verschuldigd indien de koper al zijn verplichtingen jegens de verkoper volledig en stipt is nagekomen.

11.9

De verkoper bedingt ten behoeve van en voor zover nodig, mede namens de andere maatschappijen waarvan ’t Lekker Plekske BV rechtstreeks of onmiddellijk meer dan de helft van het gewone aandelenkapitaal houdt dat elk deze vennootschappen als hoofdelijk medeschuldeiser gerechtigd is tot al hetgeen de verkoper van de koper te vorderen heeft of zal krijgen, waarbij alle hoofdelijke schuldeisers en uitsluitend dezen, afzonderlijk gerechtigd zijn deze vordering in vergelijking te brengen met een vordering die de koper op de betrokken schuldeisers mocht hebben, doch namens deze schuldeisers uitsluitend de verkoper gerechtigd is de overeenkomst op grond van de daarop toepasselijke bepalingen te ontbinden. voor zover gelijkluidend ten behoeve van de verkoper zijn gemaakt, worden de bedingen hierbij aanvaard.

12. In gebreke blijven koper.

12.1

Indien de koper in enig opzicht nalatig mocht zijn in de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder die tot betaling en tot in ontvangstneming van de goederen of in die één of meer leveringstermijnen zijn verstreken zonder dat de koper het gekochte heeft opgevorderd, is de verkoper – onverminderd zijn recht om nakoming te eisen – te allen tijde gerechtigd zonder in gebreke stelling:

a) De goederen voor rekening en risico van de koper naar elders te vervoeren en op te slaan of in zijn eigen bedrijf opgeslagen te houden;

b) Alle verdere leveranties, onverschillig uit welk contract op te schorten;

c) Alle lopende contracten door enkele kennisgeving zijnerzijds aan de koper eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de geleverde goederen terug te nemen;

d) Van de koper volledige vergoeding van rente, schade en kosten te vorderen.

12.2

In geval de koper in gebreke is, worden alle vorderingen van de verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

12.3

In geval van ontbinding is de verkoper in elk geval gerechtigd als schadevergoeding te vorderen het eventuele nadelig verschil tussen contractprijs en de marktprijs van de in het geding zijnde hoeveelheid goederen op de vierde werkdag na die waarop de verkoper de koper van de ontbinding kennis heeft gegeven.

13. Eigendomsvoorbehoud.

De verkoper blijft eigenaar van de door hem geleverde goederen tot een volledige betaling van alle vorderingen (zulks met inbegrip van rente en kosten) die de verkoper op de koper heeft en op eventuele andere afnemers van de verkoper met wie de koper een gemeenschappelijke opslag heeft. De koper heeft het recht om de producten door te verkopen en te verwerken, echter slechts in het kader van zijn normale bedrijfsvoering.

Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de betaling, is de verkoper gerechtigd de zaken die hem toebehoren zelf voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden.

De koper verleent aan verkoper reeds nu vooralsnog dan onherroepelijke machtiging om daartoe bij de koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

14. Solvabiliteit.

Indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard of surcéance van betaling aanvraagt, dan wel kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële- en/of andere verplichtingen na te komen of zijn bedrijf staakt, verkrijgt de verkoper dezelfde rechten en bevoegdheden als dewelke hem krachtens het onder 12 bepaalde toekomen voor het geval de koper in gebreke is. Het bepaalde in 12.2 is eveneens van overeenkomstige toepassing.

15. Doorlevering.

De koper is gerechtigd de door verkoper afgeleverde producten door te verkopen en door te leveren, mits:

a) Deze producten niet tezamen met artikelen, welke concurrerend zijn ten opzichte van enig door verkoper in de handel gebracht product, worden aangeboden dan wel in enige promotionele actie worden betrokken;

b) Deze producten in de originele, ongewijzigde, van verkoper afkomstige verpakking worden doorgeleverd;

c) De koper zich er van weerhoudt in enigerlei opzicht het verrichten van dergelijke handelingen door derden te bevorderen of daaraan medewerking te verlenen;

d) De koper met diens afnemer door middel van kettingbeding overeenkomt, dat sub a), b), en c) genoemde verplichtingen eveneens bij eventuele verdere doorverkoop en doorlevering moeten worden vervuld.

e) Contaminatie met andere producten vermeden wordt.

Indien de koper enige in dit artikel neergelegde verplichting jegens de verkoper niet naleeft, is hij – tenzij hij handelt met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper – een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 500,00 voor elke dag of gedeelte van een dag dat zulks het geval is, vermenigvuldigd met het aantal merken dat daarbij betrokken is.

Eén en ander onverminderd het recht van de verkoper op volledige schadevergoeding.

16. Uniforme artikelcodering.

Met betrekking tot een symbool als bedoeld in de European Article Numbering Association (E.A.N.) regeling is de verkoper nimmer aansprakelijk.

17. Advisering.

17.1

Op verzoek van koper is de verkoper bereid de koper van advies te dienen inzake de keuze van producten en/of de toepassing daarvan. De koper dient het verzoek zoveel mogelijk schriftelijk te doen met duidelijke vermelding van alle voor het advies relevante informatie.

17.2

Het advies heeft te allen tijde uitsluitend betrekking op de specifieke situatie en mag nimmer als algemeen advies worden geïnterpreteerd, gehanteerd, gebruikt of aangehaald.

Het advies wordt naar beste weten en ervaring door verkoper gegeven.

17.3

Ongeacht op wiens initiatief en op welke wijze het advies tot stand is gekomen, aanvaard verkoper, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van leidinggevende van verkoper, geen aansprakelijkheid voor enige schade van welke aard en omvang dan ook, die het gevolg is van door of namens haar gegeven adviezen.

18. Geschillen en toepasselijk recht.

Ten aanzien van alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is de gewone rechter te Breda bevoegd.

Nederlands recht zal toepasselijk zijn.